Search

Առաջնահերթություններ

Կախված Կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերի մեջ ընդգրկված երկրներից՝ կարող են սահմանվել Ազգային, Տարածաշրջանային կամ Միջտարածաշրջանային առաջնահերթություններ ծրագրերի երկու կատեգորիաների համար (համատեղ ծրագրեր և կառուցվածքային ծրագրեր):

Ծրագրերը պետք է հիմնավորեն, թե ինչպես և ինչ չափով են անդրադառնալու այդ առաջնահերթություններին: Ծրագրային այն առաջարկները, որոնք չեն հետևի ազգային և/կամ տարածաշրջանային առաջնահերթություններին, չեն դիտարկվի ֆինանսավորման համար: Խաչաձև առաջնահերթությունները կդիտարկվեն ընտրական փուլում նմանատիպ որակի առաջարկությունների հետ մեկտեղ: Առաջարկվում են ազգային/տարածաշրջանային առաջնահերթությունների երեք կատեգորիաներ, որոնք ընդգրկում են հետևյալ ուղղությունները՝

  • Առարկայական ոլորտներ (ուսումնական ծրագրերի մշակման համար),
  • Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կառավարման բարելավում,
  • Բարձրագույն կրթական ոլորտի և լայն հասարակական ու տնտեսական միջավայրի միջև կապի ամրապնդում:

Ազգային առաջնահերթությունները սահմանվում են Գործընկեր երկրների ԵՄ պատվիրակությունների և բարձրագույն կրթության համար պատասխանատու նախարարությունների կողմից:

Տարածաշրջանային առաջնահերթությունները սահմանվում են Եվրոպական հանձնաժողովի ծառայությունների կողմից՝ ԵՄ արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների և նպատակների հիման վրա:

Հայաստանի համար սահմանված Ազգային և Տարածաշրջանային առաջնահերթությունները կարելի է գտնել այստեղ։

Այն երկրներում, որտեղ սահմանվել են ազգային առաջնահերթություններ, ազգային ծրագրերը պետք է համապատասխանեն ազգային առաջնահերթություններին: Այլ երկրների դեպքում, ծրագրերը պետք է համապատասխանեն տարածաշրջանային առաջնահերթություններին: Մի քանի Գործընկեր երկիր ներառող ծրագրերը պետք է հետևեն ներգրավված Գործընկեր երկրների կա՛մ տարածաշրջանային կա՛մ ազգային առաջնահերթություններին (եթե կիրառելի է): Այսինքն՝ ծրագրի թեման պետք է նշված լինի կամ որպես տարածաշրջանային առաջնահերթություն յուրաքանչյուր մասնակից Գործընկեր երկրի համար կամ որպես ազգային առաջնահերթություն: Նախապատվություն կտրվի այն ծրագրերին, որոնք ուշադրության տակ կառնեն այն առարկայական ոլորտները, որոնց ոչ բավարար չափով են անդրադարձել նախկին կամ ընթացիկ ծրագրերը, և որոնք կընդգրկեն Գործընկեր երկրի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, որոնք երբևէ շահառու չեն հանդիսացել կամ սահմանափակ մասնակցություն են ունեցել ծրագրում և/կամ նախկին սերնդի ծրագրերում:
Բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման ծրագրերի առաջնահերթությունների մանրամասն ցանկը հրապարակվում է Գործադիր գործակալության վեբկայքում առաջարկների ներկայացման յուրաքանչյուր մրցույթի ներքո: