Որոնել

Միջազգային կրեդիտային շարժունություն

Էրազմուս+ Ծրագրի Ուսանողների և բուհական աշխատակիցների շարժունությունը (ՀԳ171) հնարավորություն է տալիս ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ուսանելու և (կամ) մասնագիտական պրակտիկա ձեռք բերելու մեկ այլ երկրում: Բուհը, որը գտնվում է Հայաստանում, որը հանդիսանում է Ծրագրին չասոցոցված երրորդ երկիր, կարող է ուղարկել իր ուսանողներին և աշխատակիցներին 27 ԵՄ անդամ պետություն և 6 Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկների (Հյուսիսային Մակեդոնիայի հանրապետություն, Իսլանդիա, Լիխտենշտեյն, Նորվեգիա, Սերբիա և Թուրքիա) բուհ և հակառակը: 

Պայմաններ

Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության միջոցով Եվրոպայում կարճաժամկետ փոխանակմամբ սովորելու համար, դիմորդը պետք է գրանցված լինի որպես Ծրագրի դրամաշնորհ շահած ՀՀ բուհի՝ բակալավրի, մագիստրատուրայի կամ ասպիրանտուրայի ուսանող: Ուստի, որպեսզի ուսանողները կարողանան Էրազմուս+ դրամաշնորհ ստանալով մասնակցել փոխանակմանը, ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է ստորագրած լինեն Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր (Inter-Institutional Agreement):

Շարժունությանը մասնակցելու համար ուսանողները պետք է հետևեն մայր բուհում պարբերաբար հրապարակվող Էրազմուս+ ուսանողների շարժունության մրցույթի հայտարարություններին, որոնք սովորաբար տարածում են Միջազգային կապերի գրասենյակները կամ դեպարտամենտները՝ բուհի կայքէջի, սոցիալական մեդիայի (ֆեյսբուք), էլեկտրոնային նամակների կամ ամբիոններում փակցված հայտարարությունների միջոցով։ Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը սահմանում է ուղարկող բուհը, կամ ուղարկող և հյուրընկալող բուհերը համատեղ։

Շարժունության նախապայմաններից մեկը նաև հյուրընկալող բուհի առաջարկած դասընթացների և մայր բուհի ուսումնական ծրագրի առարկաների կրթական վերջնարդյունքների համադրելիությունը և կուտակված կրեդիտների փոխճանաչումը:

Բակալավրի դիմորդները իրավասու են շարժունության մրցույթին դիմել երկրորդ կուրսից ներառյալ, իսկ ավարտական կուրսի  (բոլոր երեք կրթական մակարդակներում) ավարտական սեմեստրում շարժունության մասնակցել չեն կարող:

Ուշադրություն՝ Արցախի բուհերը իրավասու չեն մասնակցել Էրազմուս+ Ծրագրի դրամաշնորհային մրցույթներին, ուստի արցախցի դիմորդները կարող են մասնակցել Էրազմուս+ շարժունությանը միայն եթե սովորում են Ծրագրի դրամաշնորհ շահած հայաստանյան բուհում։

Տեվողություն

Ուսանողների շարժունության տևողությունը կարող է տևել նվազագույնը 2 ամսից մինչև առավելագույնը 12 ամիս: Մեկ կրթական մակարդակում շարժունության տևողությունը չպետք է գերազանցի 12 ամիսը։ Սակայն, ելնելով ներառման և սոցիալական հավասարության սկզբունքներից, բուհերը խրախուսվում են հնարավորինս բազմազան ու տարբեր դիմորդներին տալ շարժունությունից օգտվելու հնարավորություն՝ սահմանելով յուրաքանչյուր կրթական մակարդակում ուսանողի մեկանգամյա փոխանակում:

Եվրոպական Որակավորումների Շրջանակը (ԵՈՇ) սահմանվում է կրթական մակարդակը հետևյալ կերպ՝

 • Առաջին մակարդակ (բակալավր կամ համարժեք) ԵՈՇ – 5/6
 • Երկրորդ մակարդակ (մագիստրատուրա կամ համարժեք) ԵՈՇ 7
 • Երրորդ մակարդակ (ասպիրանտուրա (PhD) կամ համարժեք) ԵՈՇ 8

Ակադեմիական ճանաչում

Նախքան ուսումը՝

 1. Ուսանողը, ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է ստորագրեն Ուսումնառության համաձայնագիր (Learning Agreement)՝ ապահովելու փոխանակման թափանցիկ ու արդյունավետ նախապատրաստումն  արտերկրում, ինչպես նաև երաշխավորելու ուսման հաջող ավարտի ճանաչումը: Այս փաստաթուղթը սահմանում է տարբեր կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները: Լրացված Ուսումնառության համաձայնագրի օրինակ-ձևաթղթին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։ 
 2. Ուսանողը պետք է ծանոթանա Էրազմուս+ Ուսանողական կանոնադրությանը, որը սահմանում է արտերկրում ուսումնառության ընթացքում ուսանողների իրավունքներն ու պարտավորությունները:

Ուսումից հետո՝

 1. Ընդունող բուհը պետք է ուսանողին և ուղարկող բուհին տրամադրի ուսման ավարտը և ուսումնական ձեռքբերումները հաստատող փաստաթուղթ (transcript of records):
 2. Ուղարկող բուհը պետք է ճանաչի Ուսումնառության համաձայնագրով սահմանված կրեդիտները՝ առանց որևէ հետագա պահանջների:

Մանրամասների համար կարող եք ընթերցել Ուսումնառության համաձայնագրի կիրառման ուղեցույցը:

Ֆինանսական աջակցություն

Ուսանողը կստանա Էրազմուս+ դրամաշնորհ, որը կծածկի ճանապարհածախսը և կեցության ծախսերը: Այն կարող է տարբերվել՝ կախված ընդունող երկրի կեցության ծախսերից, ուղարկող և ընդունող երկրների հեռավորությունից, դիմող ուսանողների քանակից, այլ դրամաշնորհների առկայությունից: Դրամաշնորհի ֆիքսված սահմանաչափերը ուղարկող և հյուրընկալող երկրների միջև փոխանակումների համար կարող եք գտնել Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում:

Մրցույթում հաղթած ուսանողը ստորագրում է դրամաշնորհային համաձայնագիր ԵՄ անդամ պետության կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ  երկրի բուհի հետ, որում նշվում է շարժունության տևողությունը, դրամաշնորհի չափը և այլ իրավունքներն ու պարտականությունները: Ուղարկող և ընդունող բուհերը կորոշեն, թե որ կողմն է կատարելու վճարումները:

Ուշադրություն՝ հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողները կարող են օգտվել լրացուցիչ ֆինանսավորման հնարավորություններից, քանի որ էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության բյուջեի 40% պետք է հատկացվի ներառականության և սոցիալական հավասարության խթանմանը:  

Շարժունությանը մասնակցելիս Էրազմուս+ ուսանողն ազատվում է ընդունող բուհում ուսման, գրանցման, քննությունների, լաբորատորիաներից կամ գրադարաններից օգտվելու վճարներից: Փոքր վճարներ կարող են գանձվել ապահովագրության կամ ուսանողական միություններին անդամակցելու համար:

Ինչպես դիմել

Դուք կարող եք դիմել Ձեր բուհի Միջազգային հարաբերությունների գրասենյակի միջոցով: Հայաստանի բուհերում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու գրասենյակների/բաժինների կոնտակտները կարող եք գտնել այստեղ:

Պայմաններ

Էրազմուս+ պրակտիկա անցնելու համար, դիմորդը պետք է  լինի պրակտիկայի դրամաշնորհ շահած հայաստանյան բուհի ուսանող (բակալավրի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի) կամ շրջանավարտ, ով վերջերս է ավարտել բուհը: Պրակտիկան պետք է համապատասխանի ուսանողի կրթական և անձնական կարիքներին և, հնարավորության դեպքում, ինտեգրվի ուսումնական ծրագրում: Ուսանողը կամ վերջերս բուհն ավարտած դիմորդը կարող է պրակտիկա անցնել ԵՄ անդամ պետության կամ Ծրագրին ասոցոցված երրորդ երկրի ցանկացած կազմակերպությունում (բացառությամբ ԵՄ կառույցների, մարմինների և գործակալությունների): Ուսանողների պրակտիկայի պարագայում այն կարող է նույնպես զուգորդվել Միջազգային կրեդիտային շարժունության հետ։

Պրակտիկայի հնարավորությունից օգտվելու համար ուսանողները պետք է հետևեն մայր բուհում պարբերաբար հրապարակվող Էրազմուս+ մրցույթի հայտարարություններին, որոնք սովորաբար տարածում են Միջազգային կապերի գրասենյակները կամ դեպարտամենտները՝ բուհի կայքէջի, սոցիալական մեդիայի (ֆեյսբուք), էլեկտրոնային նամակների կամ ամբիոններում փակցված հայտարարությունների միջոցով։ Պրակտիկայի մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ պահանջները համատեղ սահմանում են ուղարկող և հյուրընկալող բուհերը և կազմակերպությունները։

Ուշադրություն՝ Արցախի բուհերը իրավասու չեն մասնակցել Էրազմուս+ Ծրագրի դրամաշնորհային մրցույթներին, ուստի արցախցի դիմորդները կարող են մասնակցել Էրազմուս+ պրակտիկայի մրցույթին միայն եթե սովորում են համապատասխան դրամաշնորհ շահած հայաստանյան բուհում։

Տեվողություն

Պրակտիկայի տևողությունը կարող է լինել նվազագույնը 2 ամսից մինչև առավելագույնը 12 ամիս կամ նվազագույնը 3 ամիս, եթե զուգորդվում է ուսումնական շրջանի հետ:

Դուք կարող եք օգտվել Էրազմուս+ փոխանակման հնարավորությունից յուրաքանչյուր կրթական մակարդակում մեկ անգամ: Եվրոպական Որակավորումների Շրջանակը (ԵՈՇ) սահմանվում է կրթական մակարդակը հետևյալ կերպ՝

 • Առաջին մակարդակ (բակալավր կամ համարժեք) ԵՈՇ – 5/6
 • Երկրորդ մակարդակ (մագիստրատուրա կամ համարժեք) ԵՈՇ 7
 • Երրորդ մակարդակ (ասպիրանտուրա (PhD) կամ համարժեք) ԵՈՇ 8

Մեկ ցիկլով ընթացող մասնագիտական դասընթացների դեպքում, ինչպիսիք են բժշկությունը և ճարտարապետությունը, ուսումը կարող է տևել մինչև 24 ամիս:

Ակադեմիական ճանաչում

Նախքան պրակտիկան՝

 1. Ուսանողը, ուղարկող և ընդունող կողմերը պետք է ստորագրեն Պրակտիկայի համաձայնագիր (Learning Agreement for Traineeships)՝ ապահովելու փոխանակման թափանցիկ ու արդյունավետ նախապատրաստումն  արտերկրում, ինչպես նաև երաշխավորելու պրակտիկայի հաջող ավարտի ճանաչումը: Այս փաստաթուղթը սահմանում է տարբեր կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները:
 2. Ուսանողը պետք է ծանոթանա Էրազմուս+ Ուսանողական կանոնադրությանը, որը սահմանում է արտերկրում պրակտիկայի ընթացքում ուսանողների իրավունքներն ու պարտավորությունները:

Պրակտիկայից հետո՝

 1. Ընդունող կազմակերպությունը / ձեռնարկությունը պետք է ուսանողին և ուղարկող բուհին տրամադրի պրակտիկայի վկայական, սովորաբար, պրակտիկայի հաջող ավարտից հետո հինգ շաբաթվա ընթացքում: 
 2. Ուղարկող բուհը պետք է ճանաչի Պրակտիկայի համաձայնագրով սահմանված կետերը՝ առանց որևէ հետագա պահանջների:

Մանրամասների համար կարող եք ընթերցել Պրակտիկայի համաձայնագրի կիրառման ուղեցույցը:

Ֆինանսական աջակցություն

Ուսանողը կստանա Էրազմուս+ դրամաշնորհ, որը կծածկի ճանապարհածախսը և կեցության ծախսերը: Այն կարող է տարբերվել՝ կախված ընդունող երկրի կեցության ծախսերից, ուղարկող և ընդունող երկրների հեռավորությունից, դիմող ուսանողների քանակից, այլ դրամաշնորհների առկայությունից: Դրամաշնորհի ֆիքսված սահմանաչափերի մասին մանրամասներին կարող եք գտնել Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում:

Ուշադրություն՝ հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողները կարող են օգտվել լրացուցիչ ֆինանսավորման հնարավորություններից, քանի որ էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության բյուջեի 40% պետք է հատկացվի ներառականության և սոցիալական հավասարության խթանմանը:  

Մրցույթում հաղթած ուսանողը ստորագրում է դրամաշնորհային համաձայնագիր ԵՄ անդամ պետության կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ  երկրի բուհի հետ, որում նշվում է շարժունության տևողությունը, դրամաշնորհի չափը և այլ իրավունքներն ու պարտականությունները: Ուղարկող և ընդունող բուհերը կորոշեն, թե որ կողմն է կատարելու վճարումները:

Դուք կարող եք ստանալ լրացուցիչ դրամաշնորհ Ձեր հաստատությունից, կառավարությունից կամ այլ աղբյուրներից:

Ինչպես դիմել

Դուք կարող եք դիմել Ձեր բուհի Միջազգային հարաբերությունների գրասենյակի միջոցով: Հայաստանի բուհերում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու գրասենյակրների/բաժինների կոնտակտները կարող եք գտնել այստեղ:

նկարագիր

Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը հնարավորություն է տալիս նաև հայաստանյան բուհերի դասախոսներին կարճաժամկետ դասավանդել ԵՄ անդամ պետությունների և Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության միջոցով Եվրոպայում կարճաժամկետ դասավանդման դրամաշնորհի դիմելուց առաջ ձեր բուհը պետք է նախապես  Ծրագրի դրամաշնորհ շահած լինի։ 

պայմաններ

Եթե դասավանդում եք հայաստանյան բուհում և ցանկանում եք մասնակցել էրազմուս+ դասախոսների շարժունությանը, ձեր բուհը պետք է ունենա ստորագրված Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր (Inter-Institutional Agreement) հյուրընկալող ուսումնական հաստատության հետ: Դասախոսների շարժունությանը մասնակցելու համար պետք է հետևել բուհում պարբերաբար հրապարակվող Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության մրցույթի հայտարարություններին, որոնք սովորաբար տարածում են Միջազգային կապերի գրասենյակները կամ դեպարտամենտները՝ բուհի կայքէջի, սոցիալական մեդիայի (ֆեյսբուք), էլեկտրոնային նամակների կամ ամբիոններում փակցված հայտարարությունների միջոցով։ Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ վավերապայմանները սահմանում է ուղարկող բուհը, կամ ուղարկող և հյուրընկալող բուհերը համատեղ։ 

Նախքան մեկնելը շարժունության դասախոսները ուղարկող և ընդունող բուհերի հետ մեկտեղ, ստորագրում են Շարժունության hամաձայնագիրը (Mobility Agreement): Այս փաստաթուղթը սահմանում է դասավանդման նպատակները, ժամանակահատվածը, արդյունքների ճանաչումն, ինչպես նաև դասախոսի իրավունքներն ու պարտականությունները։

տեվողություն

Դասախոսների համար շարժունության սահմանված տևողությունը նվազագույնը 5 օր է և առավելագույնը 60 օր՝ չհաշված ճամփորդության համար անհրաժեշտ ժամանակը։ 

Շարժունության ընթացքում դասախոսի ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը պետք է շաբաթական 8 աշխատանքային ժամից պակաս չլինի (ավելի կարճ ժամանակահատվածի պարագայում պետք է առաջնորդվել ըստ համարժեքի)։ Սակայն, եթե շարժունությունը տևում է մեկ շաբաթից ավելի, ապա թերի շաբաթվա դասավանդման ժամերի նվազագույն քանակը պետք է համաչափ լինի այդ շաբաթվա տևողությանը: Դասավանդումը կարող է զուգակցվել նաև վերապատրաստման հետ։ Այդ պարագայում շաբաթական դասավանդման ժամերի նվազագույն քանակը կրճատվում է մինչև 4 աշխատանքային ժամ:

Ֆինանսական աջակցություն

Եվրամիության կողմից տրամադրած դրամաշնորհը օգնում է հոգալ ճամփորդության և շարժունության ընթացքում կեցության ծախսերը՝ օրապահիկի տեսքով։ Դրամաշնորհի գումարը կախված է հյուրընկալող երկրի կենսամակարդակից, ինչպես նաև ձեր ուղարկող  և հյուրընկալող երկրների միջև հեռավորությունց (տեսեք ստորև աղյուսյակը)։ 

Յուրքանչյուր շարժունություն 27 ԵՄ անդամ պետությունների+ 6 Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրների և Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրների (ներառյալ Հայաստանը) միջև է։ Ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է նախապես պայմանավորվեն, թե կողմերից որ մեկն է վճարելու դասախոսի օրապահիկն ու ճամփորդական դրամաշնորհը։ 

Դասավանդման նպատակով շարժունության դրամաշնորհային սահմանաչափերի մասին մարմանասներին կարելի է ծանոթանալ Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում

Ինչպես դիմել

Դասախոսները կարող են դիմել շարժունության համար  միայն իրենց բուհի միջոցով: Դասախոսների շարժունության հնարավորությունների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար պետք է դիմեք Ձեր բուհի Միջազգային  կապերի գրասենյակ։ Հայաստանի բուհերում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու գրասենյակրների/բաժինների կոնտակտները կարող եք գտնել այստեղ:

Նկարագիր

Միջազգային կրեդիտային շարժունությունը հնարավորություն է տալիս նաև հայաստանյան բուհերի վարչական անձնակազմին կարճաժամկետ վերապատրաստվել ԵՄ անդամ պետությունների և Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության միջոցով Եվրոպայում կարճաժամկետ վերապատրաստման դրամաշնորհի դիմելուց առաջ ձեր բուհը պետք է նախապես  Ծրագրի դրամաշնորհ շահած լինի։ 

Պայմաններ

Եթե աշխատում եք հայաստանյան բուհում և ցանկանում եք մասնակցել էրազմուս+ վարչական անձնակազմի շարժունությանը, Ձեր բուհը պետք է ունենա ստորագրված Միջինստիտուցիոնալ համաձայնագիր (Inter-Institutional Agreement) ընդունող կողմի՝ Ծրագրային երկրի ուսումնական հաստատության հետ: Վարչական աշխատակիցների շարժունությանը մասնակցելու համար պետք է հետևել բուհում պարբերաբար հրապարակվող Էրազմուս+ Միջազգային կրեդիտային շարժունության մրցույթի հայտարարություններին, որոնք սովորաբար տարածում են Միջազգային կապերի գրասենյակները կամ դեպարտամենտները՝ բուհի կայքէջի, սոցիալական մեդիայի (ֆեյսբուք), էլեկտրոնային նամակների կամ ամբիոններում փակցված հայտարարությունների միջոցով։ Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ վավերապայմանները սահմանում է ուղարկող բուհը, կամ ուղարկող և հյուրընկալող բուհերը համատեղ։ 

Նախքան մեկնելը շարժունության բուհերի վարչական աշխատակիցները ուղարկող և ընդունող բուհերի հետ մեկտեղ, ստորագրում են Շարժունության hամաձայնագիրը (Mobility Agreement): Այս փաստաթուղթը սահմանում է վերապատրաստման նպատակները, ժամանակահատվածը, ինչպես նաև շարժունության մասնակցի իրավունքներն ու պարտականությունները։

Տեվողություն

Վարչական աշխատակիցների համար շարժունության սահմանված տևողությունը նվազագույնը 5 օր է և առավելագույնը 2 ամիս՝ չհաշված ճամփորդության համար անհրաժեշտ ժամանակը։ 

Ֆինանսական աջակցություն

Եվրամիության կողմից տրամադրած դրամաշնորհը օգնում է հոգալ ճամփորդության և շարժունության ընթացքում կեցության ծախսերը՝ օրապահիկի տեսքով։ Դրամաշնորհի գումարը կախված է հյուրընկալող երկրի կենսամակարդակից, ինչպես նաև ձեր ուղարկող  և հյուրընկալող երկրների միջև հեռավորությունց (տեսեք ստորև աղյուսյակը)։ 

Յուրքանչյուր շարժունություն 27 ԵՄ անդամ պետությունների+ 6 Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրների և Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրների (ներառյալ Հայաստանը) միջև է։ Ուղարկող և ընդունող բուհերը պետք է նախապես պայմանավորվեն, թե կողմերից որ մեկն է վճարելու վարչական աշխատակցի օրապահիկն ու ճամփորդական դրամաշնորհը։ 

Վերապատրաստման նպատակով շարժունության դրամաշնորհային սահմանաչափերի մասին մարմանասներին կարելի է ծանոթանալ Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցում

Ինչպես դիմել

Վարչական աշխատակիցները կարող են դիմել շարժունության համար  միայն իրենց բուհի միջոցով: Այս շարժունության հնարավորությունների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար պետք է դիմեք Ձեր բուհի Միջազգային  կապերի գրասենյակ։ Հայաստանի բուհերում Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության համար պատասխանատու գրասենյակրների/բաժինների կոնտակտները կարող եք գտնել այստեղ: