Որոնել

Հրապարակումներ

Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարքության ամրապնդում և կոռուպցիայի դեմ պայքար

Այս զեկույցը Եվրոպայան միության կողմից ֆինանսավորված՝ Եվրոպայի խորհրդի «Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարքության ամրապնդում և կոռուպցիայի դեմ պայքար» երկամյա ծրագրի առաջին արդյունքն է: Զեկույցը նպատակ ունի տրամադրել Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգում բարեվարքության վրա ազդող գործոնների ռիսկի նախնական փորձագիտական վերլուծություն:

Հայաստանի բարձրագույն կրթության բարեփոխումների առկա վիճակը և հեռանկարները Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում

Սույն զեկույցի նպատակն է օժանդակել ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրթական բարեփոխումների իրականացմանը Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում: Այն բաղկացած է երեք մասից: Առաջին մասում ներկայացված են Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական արդյունքները և նոր տասնամյակի ուղենիշները  եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում, երկրորդ մասում ի մի են բերված գործընթացի իրականացման հիմնական արդյունքները և բացթողումները ՀՀ պետական բուհերում, իսկ երրորդ մասում նախանշված են ռազմավարական ուղենիշներ Հայաստանում  Բոլոնիայի գործընթացի հետագա զարգացման համար:

Կարողությունների Զարգացման Ծրագրերի Ներազդեցության Ազգային Զեկույց

Սույն զեկույցի վերաբերում է 2015-2020 թվականների ընթացքում բարձրագույն կրթության ոլորտում Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման ծրագրերի ազդեցությանը: Հաշվետու ժամանակաշրջանն աչքի է ընկել հետաքրքիր զարգացումներով, որոնք պսակվել են բարձրագույն կրթության և գիտության մասին նոր օրենքի ընդունման փորձով։ Զեկույցում ընդգրկվել են ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորում ստացած 10 Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման ծրագրեր Հայաստանում, որոնց ազդեցության գնահատումը կատարվել է՝ ելնելով չորս հիմնական թեմաներից՝ 1) ուսումնական պլաներ կամ ՄԿԾ-ներ, 2)կրթական քաղաքականության մշակում, 3) ներառականություն և 4) միջազգայնացում․ մինչդեռ դրանց ազդեցությունն ինքնին չափվել է 3 հիմնական մակարդակներում՝ անհատական, ինստիտուցիոնալ և ազգային:

Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների (ԲԿԲՓ) 2019թ. գործունեության հաշվետվություն

Այս զեկույցը պատրաստվել է 2019թ. ԲԿԲՓ 26 Էրազմուս+ ազգային գրասենյակներից ստացված զեկույցների, ինչպես նաև Ազգային գործակալության կողմից անցկացված մշտադիտարկման արդյունքների հիման վրա: Ներածական մասին հաջորդում են առանձին երկրներին ուղղված բաժինները, որոնք մշակվել են ազգային գրասենյակների կողմից և միտված են ներկայացնելու բարձրագույն կրթական զարգացումներն այդ երկրներում՝ միաժամանակ կարևորելով ազգային թիմերի հիմնական ձեռքբերումները:

Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների (ԲԿԲՓ) 2018թ. գործունեության հաշվետվություն

Այս զեկույցը պատրաստվել է 2018թ. ԲԿԲՓ 26 Էրազմուս+ ազգային գրասենյակներից ստացված զեկույցների, ինչպես նաև Ազգային գործակալության կողմից անցկացված մշտադիտարկման արդյունքների հիման վրա: Ներածական մասին հաջորդում են առանձին երկրներին ուղղված բաժինները, որոնք մշակվել են ազգային գրասենյակների կողմից և միտված են ներկայացնելու բարձրագույն կրթական զարգացումներն այդ երկրներում՝ միաժամանակ կարևորելով ազգային թիմերի հիմնական ձեռքբերումները:

Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների (ԲԿԲՓ) 2017թ. գործունեության հաշվետվություն

Այս զեկույցը պատրաստվել է 2017թ. ԲԿԲՓ 26 Էրազմուս+ ազգային գրասենյակներից ստացված զեկույցների, ինչպես նաև Ազգային գործակալության կողմից անցկացված մշտադիտարկման արդյունքների հիման վրա: Ներածական մասին հաջորդում են առանձին երկրներին ուղղված բաժինները, որոնք մշակվել են ազգային գրասենյակների կողմից և միտված են ներկայացնելու բարձրագույն կրթական զարգացումներն այդ երկրներում՝ միաժամանակ կարևորելով ազգային թիմերի հիմնական ձեռքբերումները:

Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների (ԲԿԲՓ) 2016թ. գործունեության հաշվետվություն

Այս զեկույցը պատրաստվել է 2016թ. ԲԿԲՓ 26 Էրազմուս+ ազգային գրասենյակներից ստացված զեկույցների, ինչպես նաև Ազգային գործակալության կողմից անցկացված մշտադիտարկման արդյունքների հիման վրա: Ներածական մասին հաջորդում են առանձին երկրներին ուղղված բաժինները, որոնք մշակվել են ազգային գրասենյակների կողմից և միտված են ներկայացնելու բարձրագույն կրթական զարգացումներն այդ երկրներում՝ միաժամանակ կարևորելով ազգային թիմերի հիմնական ձեռքբերումները:

ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՈՒՍԱՆՈՂԱՄԵՏ ԴԱՍԸՆԹԱՑ. ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ուղեցույցում նկարագրվում են ուսանողամետ դասընթացի ուսումնական փաթեթի նախագծման և մշակման մեթոդաբանական մոտեցումները, այն վարելու հիմնական առանձնահատկությունները: Ներկայացվում է ուսանողամետ դասընթացի ուսումնական փաթեթի բաղկացուցիչ տարրերի բովանդակությունը: Տրվում է նաև ուսանողամետ դասընթացի մեկ օրինակ: Հասցեագրված է դասախոսներին, ասպիրանտներին և ուսանողներին, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության բարեփոխումների գործընթացներում ներգրավված մասնագետներին:

ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Ուղեցույցը մշակվել է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի «Կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված բարձրագույն կրթության բազմամակարդակ ուսումնական ծրագրերի կառուցման մեթոդաբանության մշակում» դրամաշնորհային նախագծի շրջանակներում և հրատարակվել ՏԵՄՊՈՒՍ ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ:

Ուղեցույցում նկարագրվում են կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված կրթական ծրագրերի նախագծման և մշակման մեթոդաբանական մոտեցումները: Ներկայացվում են մեխանիզմներ ծրագրի կառուցվածքը որոշելու, համապատասխան կոմպետենցիաները սահմանելու, դասընթացներին ECTS կրեդիտների հատկացման, դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդների ընտրության և ծրագրի որակի շարունակական բարելավման համար: Տրվում են նաև գործնական օրինակներ: Հասցեագրված է բուհական վարչակազմին, դասախոսներին և բոլոր նրանց, ովքեր ներգրավված են բարձրագույն կրթության ծրագրային բարեփոխումներում:

Հրատարակվել է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության երաշխավորությամբ` որպես մեթոդական ուղեցույց ՀՀ բուհերի համար:

ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ (ECTS) ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը (ECTS) Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի (ԵԲԿՏ) գործիքներից է: Այն կիրառվում է ուսումնառությունը և կրթական ծրագրերի դասընթացներն ավելի թափանցիկ դարձնելու համար՝ դրանով իսկ նպաստելով բարձրագույն կրթության որակի բարձրացմանը: ECTS ուղեցույցը 1989 թ. Էրազմուս ծրագրի շրջանակում: Ի սկզբանե այն ձևավորվել է որպես կրեդիտների փոխանցման միջոց, որի հաշվարկման հիմքում ուսանողների ծանրաբեռնվածությունը և ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած վերջնարդյունքներն են: Այսինքն՝ այն թույլ է տալիս ուսանողներին արտասահմանում ուսանելու ընթացքում կուտակած կրեդիտները վերադառնալուց հետո փոխանցել մայր բուհ: Հետագա տարիներին, սակայն, համակարգն ընդարձակվեց և սկսեց կիրառվել նաև ուսումնական հաստատությունների կրթական կրեդիտների կուտակման համար:

Ուղեցույցի հայերեն թարգմանությունը վերախմբագրվել և պատրաստվել է հրատարակության Էրազմուս+ ծրագրի Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների Հայաստանի թիմի կողմից։