Որոնել

Էրազմուս Մունդուս Գործողություններ

Էրազմուս Մունդուս Գործողությունները բաղկացած են երկու ենթագործողությունից՝

 • ԵԳ 1: Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրեր 
 • ԵԳ 2: Էրազմուս Մունդուս Նախագծեր 

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերը Էրազմուս Մունդուս Գործողությունների 1-ն ենթագործողությունն են, որն աջակցում է բարձր մակարդակի ինտեգրված անդրազգային մագիստրոսական ուսումնական ծրագրերի ստեղծմանն ու իրականացմանը բուհական միջազգային կոնսորցիումի կողմից: Դրանք գերազանցության ծրագրեր են և պետք է նպաստեն Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի (EHEA) ինտեգրմանը և միջազգայնացմանը: Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի առանձնահատկությունը կայանում է մասնակից հաստատությունների միջև համադրելիության և ինտեգրման բարձր աստիճանի, ինչպես նաև դրանց ակադեմիական բովանդակության գերազանցության մեջ:

Ծրագրի նպատակներն են՝ բարձրացնել Եվրոպական բարձրագույն կրթության գրավչությունն ու գերազանցությունն աշխարհում, ներգրավել տաղանդներ դեպի Եվրոպա և ինստիտուցիոնալ ու ակադեմիական համագործակցության միջոցով ցուցադրել  եվրոպական բարձրագույն կրթության գերազանցությունը՝ մագիստրոսական ծրագրերի շրջանակներում լավագույն ուսանողների շարժունության համար տրամադրելով ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող կրթաթոշակներ: Ենթագործողությանը դիմելիս Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրի առաջարկները պետք է համապատասխանեն հետևյալ չափանիշներին.

 • Մրցույթին հայտ կարող է ներկայացնել ցանկացած բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որը հիմնադրվել է ԵՄ անդամ պետությունում կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրում կամ Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրում։
 • Բացառություն. Բելառուսի (տարածաշրջան 2) կազմակերպությունները իրավունք չունեն մասնակցելու այս գործողությանը:

Բացի այդ, ծրագրին կարող են մասնակցել նաև ասոցիացված գործընկերներ (ըստ ցանկության), որոնք անուղղակիորեն կնպաստեն կոնկրետ խնդիրների/գործողությունների իրականացմանը և/կամ աջակցում են համատեղ մագիստրոսական ծրագրի տարածմանը և կայունությանը: Նման մասնակցությունը, օրինակ, կարող է լինել գիտելիքների և հմտությունների փոխանցման, լրացուցիչ դասընթացների տրամադրման այլ օժանդակ հնարավորությունների տեսքով: Սակայն պայմանագրային կառավարման առումով ասոցիացված գործընկերները չեն համարվում Ծրագրի ֆինանսավորման շահառուներ:

Էրազմուս Մունդուս Նախագծերի մրցույթն առաջին անգամ մեկնարկել է 2021 թվականին: Դրանք աջակցում են մագիստրոսական մակարդակում բարձրորակ և ինտեգրված համատեղ ուսումնական ծրագրերի նախագծմանը: Համատեղ ծրագրերը մշակվում և իրականացվում են բուհերի միջազգային կոնսորցիումի կողմից: Բացի այդ, նրանք կարող են ներգրավել այլ կրթական և/կամ ոչ կրթական գործընկերների, ովքեր ունեն հատուկ փորձ և հետաքրքրություն ուսումնասիրության ոլորտում:

Էրազմուս Մունդուս Նախագծերը և Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերն իրարից անկախ ենթագործողություններ են Էրազմուս Մունդուս Գործողության ներքո: Էրազմուս Մունդուս Նախագիծ իրագործելու պարտավորություն չկա Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագիր իրականացնելուց առաջ, քանի որ Նախագծի համար դրամաշնորհի ստացումը չի հանգեցնում Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրի ավտոմատ ֆինանսավորման, իսկ Էրազմուս Մունդուս Նախագծի հաջող իրականացումը համատեղ մագիստրոսական ծրագրի համար դրամաշնորհի չափանիշ չէ:

Տևողությունը՝ 15 ամիս

ԵՄ դրամաշնորհ՝ 55,000 եվրո միանվագ գումար

Էրազմուս Մունդուս նախագծման միջոցառումները հնարավորություն են ընձեռնում կոնսորիցում կազմած բուհերին մշակելու նոր, նորարարական և ինտեգրված մագիստրոսական ծրագրեր՝ նպատակ ունենալով դյուրինացնելու նման միջազգային գործընկերությունների ստեղծումը: Նախագծերն ընդգրկում են 27 ԵՄ անդամ պետությունների և Ծրագրին ասոցացված 6 երրորդ երկրների (նախկինում՝ Ծրագրային երկրներ) հաստատություններ և/կամ թեմատիկ ոլորտներ, որոնք պակաս ներկայացված են Էրազմուս Մունդուսում:

Գործողություններ և ակնկալվող արդյունքներ

Էրազմուս Մունդուս Նախագծերի շահառուները  պետք է նախաձեռնեն գործողությունների համագործակցային ծրագիր՝ մագիստրոսական ծրագրի ստեղծման նպատակով, որը պետք է լիովին ինտեգրված ուսումնական պլան ունենա: Բուհերի միջազգային կոնսորցիումը պետք է կազմված լինի առնվազն 3 երկրների 3 բուհերից, որոնցից առնվազն 2 պետք է լինեն ԵՄ անդամ և/կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրներից: Մագիստրոսական ծրագիրը պետք է բոլոր ուսանողներին ապահովի պարտադիր ֆիզիկական շարժունությամբ և ունենա ողջ աշխարհից գերազանց թեկնածուներ հավաքագրելու հավակնություն:

Ծրագրի ավարտին ներգրավված բուհերը կհամաձայնեցնեն մշակվող մագիստրոսական ծրագրի հիմնական հետևյալ համատեղ մեխանիզմները՝

 • ուսանողների դիմումի, ընդունելության, ընտրության և մշտադիտարկման միասնական ընթացակարգեր
 • ուսանողների քննությունների և առաջադիմության գնահատման կանոններ ու ընթացակարգեր
 • համատեղ ծրագրերի մշակում և ինտեգրված ուսուցման/վերապատրաստման աշխատանքներ
 • ուսանողներին առաջարկվող ընդհանուր ծառայություններ
 • ծրագրի խթանման և իրազեկության բարձրացման համատեղ ռազմավարություն
 • համատեղ վարչական և ֆինանսական կառավարում կոնսորցիումի կողմից
 • համատեղ աստիճանաշնորհման քաղաքականության մշակում
 • համագործակցության պայմանագրի նախագծում
 • համատեղ ուսանողական պայմանագրի նախագծում

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ:

Համատեղ մագիստրոսական ծրագրեր բուհերի համար

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի համար դիմող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջները.

 1. Մագիստրոսական ծրագրի առաջարկում պետք է ներառված լինի համատեղ մշակված և լիովին ինտեգրված ուսումնական պլանը, որը կհամապատասխանի Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում (EHEA) Համատեղ ծրագրերի որակի ապահովման չափորոշիչներին, որոնք ընդգրկում են համատեղ ծրագրերի բոլոր հիմնական ասպեկտները՝ համատեղ նախագծման, իրականացման և որակի ապահովման առումով: 
 2. Ծրագիրը պետք է իրականացվի բուհերի կոնսորցիումի և, անհրաժեշտության դեպքում, այլ կրթական և/կամ ոչ կրթական գործընկերների կողմից, որոնք ստեղծված են ԵՄ անդամ պետությունում և Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրում կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրում: Կոնսորցիումը պետք է ներգրավի առնվազն երեք բուհ երեք տարբեր երկրներից, որոնցից առնվազն երկուսը պետք է լինեն ԵՄ անդամ և Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրներ:
 3. Լավագույն միջազգային  ուսանողների հավաքագրումը, ընտրությունը, և մշտադիտարկումը բացառապես ծրագրի կոնսորցիումի պատասխանատվության տակ են գտնվում: Ուսանողների ընտրությունը պետք է կազմակերպվի թափանցիկ, անաչառ և արդար։ Որոշ ուսանողներ կարող են հավակնել Էրազմուս Մունդուս կրթաթոշակի:
 4. Ծրագրի հայտի ներկայացման փուլից իսկ ուսանողների ֆիզիկական շարժունությունը պետք է պարտադիր ներառված լինի, իսկ շարժունության ուղիները և գործընկեր բուհերի միջև ուսումնական սեմեստրի (սեմեստրների) փոխճանաչման մեխանիզմները պետք է կոնսորցիումի շրջանակներում համաձայնեցված լինեն:
 5. Ծրագիրը պետք է խթանի անձնակազմի և հրավիրված դասախոսների փոխանակումը՝ դասավանդման, վերապատրաստման, հետազոտական և վարչական գործունեության փորձի փոխանակմանը նպաստելու նպատակով:
 6. Համատեղ մագիստրոսական ծրագրի հաջող ավարտը պետք է հանգեցնի կամ համատեղ աստիճանաշնորհման (այսինքն՝ միասնական (համատեղ) դիպլոմ է շնորհվում կոնսորցիումի առնվազն երկու բուհերի կողմից, որոնցից առնվազն մեկը պետք է գործի ԵՄ անդամ պետությունում կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրում), կամ բազմակի աստիճանաշնորհման (այսինքն՝ մեկական դիպլոմ է շնորհվում կոնսորցիումի առնվազն երկու բուհերի կողմից, որոնցից առնվազն մեկը պետք է գործի ԵՄ անդամ պետությունում կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրում), կամ դրանց համակցությանը:

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիսրտոսական ծրագրերը ներառում են առնվազն 3 գործընկեր բուհեր երեք տարբեր երկրներից, որոնցից առնվազն 2 պետք է լինեն ԵՄ անդամ կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրներ: Կոնսորցիումը պետք է կնքի 74 ամիս տևողությամբ դրամաշնորհային համաձայնագիր՝ ֆինանսավորելու մագիստրոսական ծրագրի առնվազն 4 ակադեմիական շրջափուլ, որոնցից յուրաքանչյուրի տևողությունը 1-ից 2 ուսումնական տարի է (60, 90 կամ 120 կրեդիտ): Կոնսորցիումի անդամները կարող են ստորև երեք հիմնական դերերը կատարել՝

 • Դիմորդը/Համակարգողը այն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն է, որը պատասխանատու է ծրագրին դիմելու, այն ղեկավարելու, ինչպես նաև դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման, ֆինանսական և իրավական ասպեկտների կառավարման և այլ կազմակերպությունների հետ մագիստրոսական ծրագրի համակարգման համար:
 • Գրոծընկերը համապատասխան մարմինների կողմից ճանաչված կրթական աստիճաններ շնորհող բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, ինչպես նաև ցանկացած այլ կազմակերպություն, որն ակտիվորեն նպաստում է համատեղ մագիստրոսական ծրագրի պատրաստմանը, իրականացմանը և գնահատմանը:
 • Ասոցացված գործընկերը կամընտրական դեր ունի կոնսորցիումում, մասնակցում է եթե նպաստում է կոնկրետ առաջադրանքներին կամ հատուկ մասնագիտական դեր ունի՝ որպես ծրագրի աջակցից։

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրի կոնսորցիումի համաձայնագրերը պետք է ստորագրվեն բոլոր գործընկեր անդամների կողմից նախքան ուսանողների կողմից հայտերի ներկայացման մեկնարկը և պետք է ընդգրկեն ծրագրի իրականացման հետ կապված բոլոր ակադեմիական, գործառնական, վարչական և ֆինանսական ասպեկտները:

ԵՄ անդամ պետությունների կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրների մասնակից հաստատությունները պետք է ունենան  Էրազմուսի բարձրագույն կրթության խարտիա

Համատեղ ծրագրերի որակի ապահովման չափորոշիչներից բացի, համատեղ ծրագրերի իրականացման գործում կարևոր են հետևյալ համատեղ/ընդհանուր ընթացակարգերը՝

 • Ուսանողների ընդունելության միասնական չափանիշների և դիմումի ձևի սահմանում, ընտրության, վարձավճարների քաղաքականության, մշտադիտարկման, քննությունների/կատարողականի գնահատման կանոններ կամ ընթացակարգեր;
 • Համատեղ ծրագրերի նախագծում և ինտեգրված ուսուցման/վերապատրաստման գործողություններ՝ ներառյալ  համաձայնեցված համատեղ լեզվական քաղաքականությունը, և կոնսորցիումում ուսման ընթացքի ճանաչման համատեղ գործընթաց;
 • Ուսանողներին առաջարկվող ընդհանուր ծառայություններ (օրինակ՝ լեզվի դասընթացներ, վիզայի աջակցություն);
 • Խթանման և իրազեկության բարձրացման համատեղ միջոցառումներ՝ ծրագրի, ինչպես նաև Էրազմուս Մունդուս կրթաթոշակային մոդելի համաշխարհային տեսանելիությունն ապահովելու նպատակով;
 • Խթանման ռազմավարությունը պետք է ներառի ինտեգրված և կոնսորցիումի մասին համապարփակ տեղեկատվություն տրամադրող ծրագրային վեբկայք (անգլերեն լեզվով, ինչպես նաև այլ հիմնական ուսուցման լեզուներով, եթե դրանք տարբեր են), որը տրամադրում է նաև ծրագրի մասին բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները ուսանողների և այլ  շահագրգիռ կողմերի համար, ինչպիսիք են, օրինակ, ապագա գործատուները;
 • Համատեղ վարչական և ֆինանսական կառավարում կոնսորցիումի կողմից;
 • Համատեղ աստիճանաշնորհումը խրախուսվում է, եթե ազգային օրենսդրությունը թույլ է տալիս այն։

Որո՞նք են ֆինանսավորման կանոնները

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի դրամաշնորհը հաշվարկվում է հետևյալ երեք բաղադրիչների հիման վրա՝

 • կոնսորցիումի բուհերի կողմից ներդրում ծրագրի իրականացման ինստիտուցիոնալ ծախսերում.
 • առավելագույն թվով ուսանողական կրթաթոշակների շնորհում համաձայնագրի վավերականության ողջ ժամկետի ընթացքում:
 • հավելյալ ֆինանսական աջակցություն՝ նախատեսված հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների անհատական կարիքները հոգալու համար

Դրամաշնորհային աջակցությունն ինստիտուցիոնալ ծախսերին

Ուսանողի համար աջակցությունը միավորի սահմանված ծախսերին նախատեսված է ծածկելու ծրագրի իրականացման հետ կապված ծախսերի մի մասը: Միավորի սահմանված ծախսերն են անձնակազմի, հրավիրված դասախոսների (դասավանդում, ճանապարհորդություն), առաջխաղացման, տեղեկատվության տարածման և կազմակերպչական ծախսեր (ներառյալ ներգրավված ուսանողների ամբողջական ապահովագրությունը, հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողների հավելյալ ֆինանսական աջակցությունը, կացարանի և ուսանողական այլ ծառայությունների հետ կապված օգնությունը, վարչական ծախսերը և բոլոր այլ ծախսերը, որոնք անհրաժեշտ են հաջող մագիստրոսական ծրագրի իրականացման համար):

Համատեղ մագիստրոսական ծրագրերը, որոնք դրամաշնորհ են ստացել Եվրահանձնաժողովի կողմից, ուսանողներից ծրագրի դիմումի, ուսման կամ դասընթացներին վերջիններիս մասնակցության հետ կապված այլ պարտադիր ծախսերի համար չեն կարող գումար գանձել:

Առավելագույն աջակցությունն ինստիտուցիոնալ ծախսերին սահմանվում է հետևյալ բանաձևով՝ 750 եվրո/ամիս x DR x NRES
որտեղ՝

 • DR = մագիստրոսական ծրագրի առավելագույն տևողությունն ամիսներով (այսինքն՝ 12, 18 կամ 24 ամիս)
 • NRES = ընդունված ուսանողների թիվը (կրթաթոշակակիրներ և առանց կրթաթոշակակի սովորողներ), որոնք նախատեսված են դրամաշնորհի պայմանագրի ողջ տևողության համար

Նկատի ունեցեք, որ դրամաշնորհի հաշվարկման համար NRES-ի առավելագույն թիվը 100-ն է (բացառությամբ, որոշ դեպքերում, աշխարհի թիրախային տարածաշրջանների համար նախատեսված կրթաթոշակների):

 

Ուսանողական կրթաթոշակներ 

Կրթաթոշակներն ուղղված են հոգալու շահառու ուսանողների կատարված ծախսերը, ինչպիսին են՝ ճանապարհորդության, վիզայի, հիմնման և կեցության ծախսերը: Այն հաշվարկվում է ուսումնական ծրագրի ողջ ժամանակահատվածի (իրական օրերի քանակի համամասնությամբ) համար ամսական միավորի սահմանված արժեքի հիման վրա: Այս ժամանակահատվածն ընդգրկում է ուսումնառությունը, հետազոտությունը, պրակտիկան, թեզի պաշտպանությունը՝ համատեղ մագիստրոսի պահանջներին համապատասխան: Կրթաթոշակը կարող է տրվել միայն ամբողջությամբ և առկա եղանակով (full time) սովորող ուսանողներին:

Մեկ ուսանողի համար առավելագույն կրթաթոշակի հաշվարկի բանաձևն է՝ 1 400 եվրո/ամիս x DS
Որտեղ DS = մագիստրոսական ծրագրի տևողությունը

Էրազմուս Մունդուս կրթաթոշակի առավելագույն գումարը դրամաշնորհային պայմանագրի տևողության ընթացքում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 1400 եվրո/ամիս x DR x NRS

Որտեղ DR = մագիստրոսական ծրագրի առավելագույն տևողությունն ամիսներով (այսինքն՝ 12, 18 կամ 24 ամիս) և NRS = դրամաշնորհային պայմանագրի ողջ տևողության համար նախատեսված կրթաթոշակների քանակը (առավելագույնը 60, բացառությամբ որոշ դեպքերում աշխարհի թիրախային շրջանների համար նախատեսված կրթաթոշակների):

 

Լրացուցիչ աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների անհատական կարիքներին

Անհատական կարիքների համար հատկացումները կարող են տրամադրվել եթե համապատասխանում են դրամաշնորհի պայմանագրով սահմանված ընդհանուր իրավասության պայմաններին: Դրանք կօգտագործվեն հաշմանդամություն ունեցող (օրինակ՝ երկարաժամկետ ֆիզիկական, մտավոր կամ հոգեկան խանգարումներով) գրանցված ուսանողների կարիքները հոգալու համար, ինչպիսիք են, օրինակ՝ հատուկ պարագաների կամ ծառայությունների ձեռքբերման հետ կապված ծախսերը (օրինակ՝ երրորդ անձանց կողմից օգնության ֆինանսավորում, աշխատանքային միջավայրի մատչելիության ապահովում, լրացուցիչ ճանապարհորդական/տրանսպորտային ծախսեր):

Լրացուցիչ աջակցության միջոցների մասին մանրամասների ծանոթացեք այստեղ:

Դիմորդները կարող են դիմել Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրների ուսանողների համար լրացուցիչ միջոցներ ստանալու համար հետևյալ տարածաշրջաններից՝ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 11 (ստուգեք յուրաքանչյուր տարածաշրջան այստեղ), որը ֆինանսավորվում է ԵՄ-ի արտաքին գործողության գործիքի միջոցով։
Ֆինանսավորման համար դիմող Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերը մագիստրատուրայի ողջ տևողության համար կարող են ստանալ մինչև 27 լրացուցիչ կրթաթոշակ (ներառյալ համապատասխան ինստիտուցիոնալ ծախսերը), որոնք ֆինանսավորվում են Հարևանության, զարգացման և միջազգային համագործակցության Գլոբալ Եվրոպայի գործիքի կողմից (Neighbourhood, Development and International Cooperation – Global Europe Instrument, NDICI) և մինչև 3 լրացուցիչ կրթաթոշակ (ներառյալ համապատասխան ինստիտուցիոնալ ծախսերը), որոնք ֆինանսավորվում են ԵՄ անդամակցության դիմած երկրներին աջակցության գործիքի կողմից (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA III):
Լրացուցիչ կրթաթոշակներն առաջարկվում են բարձրագույն կրթության հետ կապված ԵՄ արտաքին գործողությունների առաջնահերթություններին արձագանքելու նպատակով՝ հաշվի առնելով Ծրագրին չասոցացված համապատասխան երրորդ երկրների տնտեսական և սոցիալական զարգացման տարբեր մակարդակները: Յուրաքանչյուր բյուջետային ծրարի ներքո հասանելի գումարների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը կհրապարակվի Ֆինանսավորման և տենդերային հնարավորությունների պորտալում (FTOP): Միջոցները պետք է օգտագործվեն աշխարհագրորեն հավասարակշռված ձևով, և հաստատությունները խրախուսվում են ուսանողների հավաքագրել ամենաաղքատ և ամենաքիչ զարգացած Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրներից:

Համակարգային մակարդակում

 • Խրախուսել ակադեմիական համագործակցությունը ԵԲԿՏ-ում և դրանից դուրս՝ աջակցելով համատեղ ուսուցմանը և որակավորումներին, որակի բարելավմանը, ակադեմիական գերազանցության խթանմանը;
 • Եվրոպական և արտերկրի ուսումնական հաստատությունների միջև համագործակցության և աշխարհի լավագույն ուսանողների շարժունության միջոցով բարձրացնել բարձրագույն կրթության միջազգային տեսանելիությունը;
 • Խթանել բարձրագույն կրթության, նորարարության և հետազոտությունների սիներգիան;
 • Վերացնել ուսուցման խոչընդոտները՝ բարելավելով բարձրորակ և նորարարության վրա հիմնված կրթության հասանելիությունը և հեշտացնելով սովորողների տեղափոխումը երկրից երկիր;
 • Արձագանքել հասարակության և աշխատաշուկայի կարիքներին;
 • Նպաստել նորարարական կրթական քաղաքականության մշակմանը:

Ինստիտուցիոնալ մակարդակում

 • Եվրոպական և ոչ եվրոպական բուհերի ակադեմիական համագործակցության համար տրամադրել ավելի շատ  համակարգված և կայուն հնարավորություններ;
 • Բարելավել մագիստրոսական մակարդակի ծրագրերի որակը  և վերահսկել այն;
 • Բարձրացնել մասնակից կազմակերպությունների միջազգայնացումը և մրցունակությունը.
 • Աջակցել նոր ցանցերի ստեղծմանը և բարելավել առկա ցանցերի որակը.
 • Բարձրացնել մասնակից բուհերի գրավչությունը տաղանդավոր ուսանողների համար
 • Նպաստել բուհերի միջազգային իրազեկության բարձրացմանն ու միջազգայնացման քաղաքականությանը՝ ուսումնական ծրագրերի և միջազգայնացման համապարփակ ռազմավարությունների մշակման միջոցով (ինստիտուցիոնալ համագործակցություն և միջազգային շարժունություն):

Անհատական մակարդակում

 • Բարելավել ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների աշխատունակությունը;
 • Բարելավել ուսանողների հիմնական կարողությունները և հմտությունները;
 • Միջազգային, միջդիսցիպլինար, միջոլորտային և միջմշակութային փորձի փոխանակման միջոցով ստեղծել ակադեմիական ուսումնասիրությունների նոր մտածելակերպ և մոտեցումներ;
 • Բարելավել ուսանողների համագործակցային և հաղորդակցական կարողությունները;
 • Բարձրացնել անհատի ներդրումը գիտելիքահենք տնտեսության և հասարակության մեջ:

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները և բարձրագույն կրթության ոլորտում գործող կազմակերպությունները պետք է դիմեն կենտրոնական կարգով Կրթության և մշակույթի գործադիր գործակալությանը՝ Ծրագրի Ուղեցույցում և համապատասխան Առաջարկների մրցույթով սահմանված հայտի պայմաններին և ժամանակացույցին համապատասխան: 

Ծրագրային առաջարկի հայտը պետք է ներկայացվի Համակարգող/Դիմորդ հաստատության կողմից, որը դիմում է ծրագրի մասնակից կազմակերպությունների կոնսորցիումի/գործընկերության/ցանցի անունից: Դիմորդները պետք է գտնվեն դիմորդի կարգավիճակ ունեցող երկրում՝ ըստ Ծրագրի Ուղեցույցում սահմանված պահանջների:

Ծրագրային այս գործողության հետ կապված հարցերի դեպքում  խնդրում ենք գրել eacea-eplus-erasmus-mundus@ec.europa.eu էլ․ հասցեին։

Էրազմուս Մունդուս Նախագծեր բուհերի և կազմակերպությունների համար

Էրազմուս Մունդուս նախագծերին դիմող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները կարող են ստուգել պահանջները հետևյալ սահիկաշարում՝

Որո՞նք են ֆինանսավորման կանոնները 
Մեկ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ԵՄ անդամ երկրից, Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրից կամ Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրից դիմում է ներկայացնում ապագա կոնսորցիումի անունից: Ծրագրի ընթացքում բուհերը պետք է մշակեն՝ 

 • համատեղ ուսումնական ծրագրի բովանդակությունը, կառուցվածքը և գործելակերպը;
 • համատեղ շուկայավարման և տարածման միջոցառումները,
 • աստիճանաշնորհման և ճանաչման համատեղ գործընթացը։

Յուրաքանչյուր նախագծի տևողությունը 15 ամիս է, ֆինանսական աջակցությունը՝ 55 000 եվրո միանվագ գումար, որը կարող է օգտագործվել նոր մագիստրոսական ծրագրի ստեղծման համար: Միջոցները կարող են օգտագործվել հանդիպումների և կոնֆերանսների, ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների, հավատարմագրման և գնահատման գործընթացի, անձնակազմի ծախսերի, ճանապարհորդության և կեցության ծախսերի կամ վարչական ծախսերի համար:
Յուրաքանչյուր բյուջետային ծրարի ներքո հասանելի գումարների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը կհրապարակվի Ֆինանսավորման և տենդերային հնարավորությունների պորտալում (FTOP): Միջոցները պետք է օգտագործվեն աշխարհագրորեն հավասարակշռված կարգով, իսկ բուհերը խրախուսվում են ուսանողներին հավաքագրել ամենաաղքատ և ամենաքիչ զարգացած 
Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրներից:

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները և բարձրագույն կրթության ոլորտում գործող կազմակերպությունները պետք է դիմեն կենտրոնական կարգով Կրթության և մշակույթի գործադիր գործակալությանը՝ Ծրագրի Ուղեցույցում և համապատասխան Առաջարկների մրցույթով սահմանված հայտի պայմաններին և ժամանակացույցին համապատասխան: 

Ծրագրային առաջարկի հայտը պետք է ներկայացվի Համակարգող/Դիմորդ հաստատության կողմից, որը դիմում է ծրագրի մասնակից կազմակերպությունների կոնսորցիումի/գործընկերության/ցանցի անունից: Դիմորդները պետք է գտնվեն դիմորդի կարգավիճակ ունեցող երկրում՝ ըստ Ծրագրի Ուղեցույցում սահմանված պահանջների:

Ծրագրային այս գործողության հետ կապված հարցերի դեպքում  խնդրում ենք գրել eacea-eplus-erasmus-mundus@ec.europa.eu էլ․ հասցեին։

Էրազմուս Մունդուս Համատեղ մագիստրոսական Կրթաթոշակներ

էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերին դիմող հայ անհատ դիմորդները կարող են ստանալ ամբողջական կրթաթոշակ։

Էրազմուս Մունդուս կրթաթոշակային ծրագրերը բաց են աշխարի դիմորդների համար` առանց տարիքային սահմանափակման: Նախքան դիմելը  համոզվեք, որ համապատասխանում եք դիմելու հետևյալ նախապայմաններին՝

 • Դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի դիպլոմ։ Ավելի ստույգ տեղեկատվություն այս պահանջի վերաբերյալ կարելի է ստանալ  յուրաքանչյուր ծրագրի կայքում։
 • Եթե նախկինում դիմորդը ստացել է Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրի կրթաթոշակ, ապա իրավասու չէ կրկին դիմել և օգտնվել նույն կրթաթոշակից։ 12 ամսից ավել Ծրագրային երկրներում բնակված կամ սովորած ոչ ԵՄ դիմորդը կարող է դիմել միայն մասնակի կրթաթոշակի։

Կրթաթոշակակիրը չի կարող միաժամանակ օգտվել Էրազմուս Մունդուս կրթաթոշակից և ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող այլ կրթաթոշակային ծրագրերից։ 

Այն դիմորդները, ովքեր նախորդ հինգ տարիների ընթացքում 12 ամսից ավել ապրել կամ սովորել են ԵՄ 27 անդամ պետություններում կամ 6 Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրներում` Նախկին Հարավսլավական Մակեդոնիայի Հանրապետություն, Իսլանդիա, Լիխտենշտեյն, Նորվեգիա և Թուրքիա, կարող են հավակնել զգալիորեն փոքր կրթաթոշակի:

Այն անհատները, որոնք հետաքրքրված են ԵՄ ֆինանսավորմամբ երրորդ աստիճանի դոկտորական կրթություն ստանալու հնարավորոթյամբ, պետք է դիմեն ՀորիզոնԵվրոպա ծրագրի Marie Skłodowska-Curie Actions գործողությանը։ 

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրի յուրաքանչյուր ուսանող կոնսորցիումի աստիճանաշնորհող երկրներում պաշտոնապես ճանաչված է բուհերի կողմից կստանա կրկնակի (բազմակի)  կամ համատեղ դիպլոմ (դիպլոմներ): 

Որքանով են այդ դիպլոմները ճանաչված մեկ այլ եվրոպական կամ ոչ եվրոպական երկրում, կախված է տվյալ երկրների միջև առկա համաձայնագրերից, որոնց ԵՄ-ն չի կարող միջամտել։ Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերը տրամադրում են 60, 90 կամ 120 Եվրոպական կրեդիտների փոխանցման և կուտակման համակարգի կրեդիտներ՝ կախված ուսումնական ծրագրի տևողությունից:

Պարզելու համար, թե արդյոք ձեր դիպլոմը կամ դիպլոմները կճանաչվեն Հայաստանում, կապվեք փոխճանաչման համար պատասխանատու համապատասխան պատկան մարմնի՝ ARMENIC-ի հետ։

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական կրթաթոշակ ստանալու համար դիմորդները նախ պետք է կոնսորցիումի կողմից ընդունվեն ծրագրին: Կրթաթոշակակիրներից բացի ծրագրերին կարող են դիմել նաև ինքնուրույն ֆինանսավորվող ուսանողները:

Կրթաթոշակները ծածկում են համատեղ մագիստրոսական ծրագրի ընթացքում ճանապարհորդության ծախսերը, մասնակցության ծախսերը, ուսման վարձն ու կեցության ծախսերը: Կրթաթոշակի ընդհանուր գումարը կարող է տարբեր լինել՝ կախված կրթական ծրագրի տևողությունից և ձեր ազգությունից (Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրների ուսանողները ստանում են ավելի մեծ կրթաթոշակներ): Ամեն տարի մոտ 15 կրթաթոշակառու ընտրվում է յուրաքանչյուր ծրագրին մասնակցելու համար, և կրթաթոշակների նվազագույնը 75%-ը շնորհվում է Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրներից թեկնածուներին:

Էրազմուս Մունդուս կրթաթոշակ առաջարկում են ավելի քան 100 համատեղ մագիստրոսական ծրագրեր, որոնք յուրաքանչյուր տարի՝ սկսած սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներից, բացում են իրենց հայտադիմումները ուսանողների համար: Առաջարկվող մագիստրոսական ծրագրերի Շտեմարանը ամեն տարի թարմացվում է Կրթության և մշակութային գործադիր գործակալության կայքում, և ամեն ամառ Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի նոր խմբաքանակ ավելացվում է Շտեմարանի ցանկին:

Պետք է դիմել նախընտրած ծրագրին առցանց, Շտեմարանում առկա վեբկայքի միջոցով, որտեղ դուք կարող եք գտնել դիմելու պահանջները և ընթացակարգը:

Ուսումը մեկնարկում է հաջորդող տարվա սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին:

Իմանալ ավելին

Ճանաչե՛ք ձեր իրավունքները՝ որպես Էրազմուս Մունդուս միջազգային ուսանող

Էրազմուս+ Ծրագրի Ուղեցույցը նաև մանրամասն տեղեկատվություն է առաջարկում Էրազմուս Մունդուս հնարավորությունների վերաբերյալ: 

Ազգային գործակալությունները և Էրազմուս+ ազգային գրասենյակները կարող են օգնել պատասխանել ձեր որոշ հարցերին։

Էրազմուս Մունդուս ուսանողների և շրջանավարտների ասոցիացիան ծրագրի ուսանողներին և շրջանավարտներին առաջարկում է դինամիկ հարթակ նեթվորքինգի, մասնագիտական զարգացման և միջմշակութային փոխանակման համար: