Search

Կարողությունների զագրացումը ՄԿՈւ ոլորտում

Ո՞րն է նպատակը

Մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) ոլորտում Կարողությունների զարգացման Գործողությունը խթանում է համագործակցությունը գործընկերության միջոցով և  աջակցում նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին և համակարգերին սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում: Այն ուղղված է Էրազմուս+ Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրներին և ներառում է այնպիսի նպատակներ, ինչպիսիք են աշխատաշուկայի և ՄԿՈՒ-ի միջև առկա բացերը փակելը, դասախոսների և ուսանողների վերապատրաստմանն ու զարգացմանը աջակցելը, ինչպես նաև  նոր ուսումնական ծրագրեր կազմելու և ոլորտային բարեփոխումներ իրականացնելու գործում ՄԿՈՒ-ներին սատարելը:

Կարողությունների զարգացման այս ծրագրերը անդրազգային են և ներառում են առնվազն 4 հաստատություն նվազագույնը 3 երկրներից, առնվազն 1 հաստատություն ԵՄ 2 տարբեր անդամ պետություններից և Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրներից և առնվազն 2 հաստատություն առնվազն 1 Ծրագրին չասոցացված իրավասու երրորդ երկրից։ ԵՄ անդամ պետությունների և Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրների կազմակերպությունների թիվը չի կարող ավելի մեծ լինել, քան Ծրագրին չասոցացված իրավասու երրորդ երկրներից։

ՄԿՈւ ոլոտում կարողությունների զարգացման ծրագրերը սովորաբար պետք է կենտրոնանան հետևյալ թեմաներից մեկի կամ մի քանիսի վրա.

 1. Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում (երիտասարդների և/կամ մեծահասակների համար)
 2. Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում (երիտասարդների և/կամ մեծահասակների համար)
 3. ՄԿՈՒ ուսուցիչների/վերապատրաստողների մասնագիտական զարգացում
 4. Հիմնական կոմպետենցիաների զարգացում, ներառյալ ձեռներեցությունը
 5. Հմտությունների համընկնում դեպի ապագան ուղղված տնտեսական ոլորտներում
 6. Աջակցություն  կանաչ և թվային հմտությունների զարգացմանը

[/vc_column_text]

Ինչպե՞ս է կազմակերպված ծրագիրը

Այն կազմակերպությունները, որոնք մտադիր են դիմել, պետք է դա անեն որպես կոնսորցիումի մաս: Առաջարկվող գործողությունները պետք է ուղղակիորեն կապված լինեն Գործողության նպատակների և թեմատիկ ոլորտների հետ, այսինքն՝ դրանք պետք է համապատասխանեն վերը թվարկված թեմատիկ ոլորտներից մեկին կամ մի քանիսին և պետք է մանրամասն նկարագրված լինեն և ընդգրկվեն իրականացման ողջ ժամանակահատվածում:

Միջազգային գործողության համատեքստում ծրագրի գործողությունները պետք է կենտրոնանան ՄԿՈՒ ոլորտում ակտիվ կազմակերպությունների կարողությունների ձևավորման և ամրապնդման վրա, հիմնականում այն երրորդ երկրներում, որոնք ասոցացված չեն Ծրագրին:

Ֆինանսավորված ծրագրերը կկարողանան ինտեգրել համագործակցության, փոխանակման, հաղորդակցության և այլ գործունեության լայն շրջանակ, օրինակ.

 • Ցանցերի ստեղծում, զարգացում և լավ փորձի փոխանակում Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրներում և ԵՄ անդամ պետությունում կամ Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրներում գործող ՄԿՈՒ հաստատությունների միջև
 • Գործիքների, ծրագրերի և այլ նյութերի ստեղծում՝ Ծրագրին չասոցացված երրորդ երկրների հաստատությունների կարողությունները զարգացնելու համար (պրակտիկ վերապատրաստման սխեմաների վերապատրաստման ծրագրեր և գործիքներ ՄԿՈՒ-ում ուսումնառության արդյունքների գնահատման և վավերացման համար, մասնակից հաստատությունների անհատական գործողությունների պլաններ, մասնագիտական ուղղորդում և խորհրդատվություն, քոուչինգ մեթոդներ և այլն)
 • Մեխանիզմների ստեղծում՝ մասնավոր հատվածին ներգրավելու և՛ ուսումնական ծրագրերի նախագծման և իրականացման, և՛ ՄԿՈՒ ուսանողներին աշխատանքի վրա հիմնված բարձրորակ ուսումնական փորձով ապահովելու համար
 • Մանկավարժական մոտեցումների, ուսուցման և վերապատրաստման նյութերի և մեթոդների մշակում և փոխանցում, ներառյալ աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցումը, վիրտուալ շարժունությունը, բաց կրթական ռեսուրսները և ՏՀՏ ներուժի ավելի լավ օգտագործումը
 • Միջազգային (վիրտուալ) փոխանակման միջոցառումների մշակում և իրականացում հիմնականում անձնակազմի համար (ներառյալ դասախոսական և վարչական անձնակազմը, ինչպիսիք են դպրոցի ղեկավարները, տնօրենները, խորհրդատուները, կարիերայի պատասխանատուները և այլն):

Ինչպե՞ս դիմել

ՄԿՈՒ ոլորտում կարողությունների զարգացման ծրագրերը բաղկացած են չորս փուլից.

 1. Ծրագրի նույնականացում և նախաձեռնում
 2. Ծրագրի պատրաստում, նախագծում և պլանավորում
 3. Ծրագրի իրականացում և գործունեության մոնիտորինգ
 4. Ծրագրի վերանայում և ազդեցության գնահատում

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թեև նախապատրաստական աշխատանքները կարող են սկսվել մինչև առաջարկների մրցույթի մեկնարկը, սակայն ծախսերը և գործողությունները կարող են իրականացվել միայն դրամաշնորհի համաձայնագրի ստորագրումից հետո: Մասնակից հաստատությունները և գործունեության մեջ ներգրավված մասնակիցները պետք է ակտիվ դեր ստանձնեն բոլոր այդ փուլերում և այդպիսով ընդլայնեն իրենց համագործակցության փորձը:


Նույնականացում և նախաձեռնում

Բացահայտեք խնդիրը, կարիքը կամ հնարավորությունը, որին կարող եք անդրադառնալ Առաջարկների մրցույթին ներկայացված Ձեր նախագծի գաղափարում  համատեքստում. բացահայտեք նաև հիմնական գործողությունները և հիմնական արդյունքները, որոնք կարելի է ակնկալել ծրագրից։ Կատարեք համապատասխան շահագրգիռ կողմերի և պոտենցիալ գործընկերների քարտեզագրում՝ ձևակերպելով ծրագրի նպատակը(ները)։ Վստահվեք, որ ծրագրի նպատակները համապատասխան են կոնսորցիումի մասնակից հաստատությունների ռազմավարական նպատակներին։ Ձեռնարկել որոշակի նախնական քայլեր՝ նախագիծը լավ մեկնարկելու համար և հավաքեք այն տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է հաջորդ փուլն իրականացնելու համար:

Նախապատրաստում, նախագծում և պլանավորում

Նշեք ծրագրի շրջանակը և համապատասխան մոտեցումը, հստակ ուրվագծեք առաջարկվող մեթոդաբանությունը՝ ապահովելով ծրագրի նպատակների և գործողությունների հետևողականությունը։ Որոշեք ներգրավված խնդիրների ժամանակացույցը և գնահատեք անհրաժեշտ ռեսուրսները, նախագծի մանրամասները, օրինակ՝ կարիքների գնահատում; սահմանել հիմնավոր նպատակներ և ազդեցության ցուցանիշներ (հատուկ, չափելի, հասանելի, համապատասխան և ժամկետային). բացահայտել ծրագրի և ուսուցման արդյունքները; աշխատանքային ծրագրի մշակում, գործունեության ձևաչափեր, ակնկալվող ազդեցություն, գնահատված ընդհանուր բյուջե; Ծրագրի իրականացման պլանի և հաղորդակցման կայուն և իրատեսական պլանի պատրաստում, ներառյալ ծրագրի կառավարման ռազմավարական ասպեկտները, մոնիտորինգը, որակի վերահսկումը, հաշվետվությունները և արդյունքների տարածումը. նախատեսվող գործողությունների համար գործնական պայմանավորվածությունների սահմանում և թիրախային խմբի(ների) հաստատում. Գործընկերների հետ պայմանագրերի կնքում և առաջարկի գրում և այլն:

Գործունեության իրականացում և մոնիտորինգ

Ծրագրի իրականացում՝ համաձայն պլանների, որոնք բավարարում են հաշվետվությունների և հաղորդակցության պահանջները. ընթացիկ գործողությունների մոնիտորինգ և ծրագրի կատարողականի գնահատում ծրագրի պլանների համեմատ. բացահայտել և ուղղիչ գործողություններ ձեռնարկել՝ պլաններից շեղումները վերացնելու և խնդիրներն ու ռիսկերը լուծելու համար. Սահմանված որակի չափանիշներին անհամապատասխանությունների բացահայտում և ուղղիչ գործողություններ և այլն:

Վերանայում և ազդեցության գնահատում

Ծրագրի կատարողականի գնահատում ծրագրի նպատակների և իրականացման պլանների համեմատ, տարբեր մակարդակներում գործունեության և դրանց ազդեցության գնահատում, ծրագրի արդյունքների փոխանակում և օգտագործում և այլն: Ավելին, անհրաժեշտության դեպքում  նախագծերից ակնկալվում է՝

 • Ինտեգրել երկարաժամկետ գործողությունների պլանը՝ ծրագրի ավարտից հետո (հիմնված կայուն գործընկերության վրա) ծրագրի արդյունքների առաջանցիկ ներդրման համար, ներառյալ մասշտաբայնության և ֆինանսական կայունության միջոցառումները
 • Գործընկերների հետ ապահովել ծրագրի արդյունքների համապատասխան տեսանելիությունը և լայն տարածումը անդրազգային, ազգային և/կամ տարածաշրջանային մակարդակներում:

Որո՞նք են ֆինանսավորման պայմանները

Առկա բյուջեն աշխարհի տարբեր տարածաշրջանների միջև բաշխված է 12 բյուջետային ծրարներով, և յուրաքանչյուր բյուջետային ծրարի չափսը տարբեր է: Յուրաքանչյուր բյուջետային ծրարի ներքո հասանելի գումարների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը կհրապարակվի Երահանձնաժողովի Ֆինանսավորման և մրցույթի հնարավորությունների պորտալում (FTOP): Միջոցները պետք է օգտագործվեն աշխարհագրորեն հավասարակշռված կերպով։

Այս գործողությունը հետևում է միանվագ ֆինանսավորման մոդելին: Միանվագ միանվագ վճարի չափը կորոշվի յուրաքանչյուր դրամաշնորհի համար՝ ելնելով հայտատուի կողմից առաջարկվող գործողության գնահատված բյուջեից: Տրամադրող մարմինը կսահմանի յուրաքանչյուր դրամաշնորհի միանվագ գումարը` ելնելով առաջարկից, գնահատման արդյունքից, ֆինանսավորման դրույքաչափերից և կոչում սահմանված դրամաշնորհի առավելագույն չափից:

ԵՄ դրամաշնորհը յուրաքանչյուր ծրագրի համար տատանվում է նվազագույնը 100,000 եվրոյից մինչև առավելագույնը 400,000 եվրո:

Համապատասխանության չափանիշներ

Էրազմուս+ դրամաշնորհի համար իրավասու լինելու համար ՄԿՈՒ ոլորտում կարողությունների զարգացման ծրագրերի առաջարկները պետք է համապատասխանեն հետևյալ չափանիշներին`

Ո՞վ կարող է դիմել

Ցանկացած պետական և մասնավոր կազմակերպություն, որն ակտիվ է ՄԿՈՒ ոլորտում և օրինական կերպով ստեղծված ԵՄ անդամ պետությունում կամ Ծրագրին առնչվող իրավասու երրորդ երկրում: Դիմորդը դիմում է նախագծում ներգրավված բոլոր մասնակից կազմակերպությունների անունից:

Իրավասու մասնակից կազմակերպություններ

 • Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում տրամադրողներ, որոնք օրինականորեն հաստատված են ԵՄ անդամ պետությունում, Ծրագրին ասոցացված երրորդ երկրներում կամ Ծրագրին չասոցացված իրավասու երրորդ երկրնում, այդ թվում և Հայաստանում։
 • Այլ պետական կամ մասնավոր կազմակերպություններ, որոնք ակտիվ են ՄԿՈՒ ոլորտում և աշխատաշուկայում և օրինականորեն ստեղծված ԵՄ անդամ պետությունում կամ Ծրագրին ասոցացված  երրորդ երկրներում ում կամ Ծրագրին չմիացված իրավասու երրորդ երկրներում, այդ թվում և Հայաստանում։
 • Երկրորդական գործընկերներ պետական կամ մասնավոր հատվածից, որոնք նպաստում են ծրագրի հատուկ առաջադրանքների/գործունեության իրականացմանը կամ աջակցում են ծրագրի տարածմանը և կայունությանը: Պայմանագրային կառավարման հարցերի դեպքում երկրորդական գործընկերները չեն համարվում ծրագրի գործընկերների մաս և ֆինանսավորում չեն ստանում։

Որո՞նք են այս Գործողության համար իրավասու երրորդ երկրները, որոնք ասոցացված չեն Էրազմուս+ Ծրագրին

1-ին, 2-րդ (Արևելյան գործընկերություն, ներառյալ Հայաստանը), 3-րդ, 4-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ տարածաշրջանների բոլոր երրորդ երկրները, որոնք ասոցացված չեն Ծրագրին (տես «Համապատասխան երկրներ» բաժինը Էրազմուս+ Ուղեցույցի մաս Ա-ում):

Բացառություն՝ Բելառուսի (տարածաշրջան 2) կազմակերպությունները իրավունք չունեն մասնակցելու այս Գործողությանը:

Որտե՞ղ դիմել

Կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են դիմել ՄԿՈՒ ոլորտում կարողությունների զարգացման Գործողությանը, հրավիրվում են առցանց դիմումներ ներկայացնել Կրթության և մշակութային գործադիր գործակալության FTOP պորտալում: Ձեր դիմումը սկսելուց առաջ Ձեր կազմակերպությունը և ծրագրային կոնսորցիումը բոլոր գործընկեր կազմակերպությունները պետք է գրանցված լինեն Մասնակիցների պորտալում և ունենան Մասնակիցների նույնականացման PIC ծածկագիր, որը կպահանջվի էլեկտրոնային դիմումի ձևում:

Մանրամասն հրահանգների համար, թե ինչպես գրանցվել Մասնակիցների պորտալում և ձեռք բերել PIC ծածկագիրը, կարդացեք այստեղ կամ ուսումնասիրեք Էրազմուս+ Ծրագրի Ուղեցույցը:

Աջակցություն դիմորդ հաստատություններին

Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակը խորհրդատվություն է տրամադրում բոլոր այն հայաստանյան հաստատությունների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր հետաքրքրված են դիմելու ՄԿՈՒ ոլոտում կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերին։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար էլ․ նամակ ուղարկեք neo@erasmusplus.am հասցեին կամ զանգահարեք 091 21-62-58 հեռախոսահամարին (աշխատանքային ժամեր՝ երկուշաբթի-ուրբաթ 10:00-18:00).