Որոնել

+

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրեր

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերը (Էրազմուս Մունդուս)  Էրազմուս+ ծրագրի բարձրագույն կրթության հատվածի շրջանակներում (ՀԳ1) բուհական  համագործակցության և ակադեմիական շարժունության գործողություններից մեկն է։ էրազմուս Մունդուսի նպատակն է Եվրոպայի և ողջ աշխարհի միջև համագործակցություն հաստատելով` բարձրացնել  եվրոպական բարձրագույն կրթության որակը, ինչպես նաև խթանել երկխոսությունն ու փոխըմբռնումը  մարդկանց և մշակույթների միջև։ 

Էրազմուս Մունդուսը հնարավորություն է տալիս՝ 

  • Եվրոպայի և թիրախային Գործընկեր երկրների (այդ թվում և Հայաստանի) բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին միջինստիտուցիոնալ համագործակցության միջոցով կազմել և իրագործել համատեղ հետբուհական ծրագրեր;
  • անհատներին՝ ուսանողներին, շրջանավարտներին հետազոտողներին և բուհական աշխատակիցներին ուսանել հետազոտություններ կատարել կամ դասավանդել վերը նշված համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի  շրջանակներում; 
  • բարձրագույն կրթության ոորտում ակտիվ կամզակերպություններին՝  զարգացնել ծրագրեր, որոնց նպատակն է խթանել և տեսանելի դարձնել եվրոպական բարձրագույն կրթության գրավչությունը, պրոֆիլն ու իմիջն ամբողջ աշխարհում։ 

բուհերին եվ կազմակերպություններին

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերը (ԷՄՀՄԾ)  բուհերին և կազմակերպություններին հնարավորություն է տալիս կազմակերպելու նոր համատեղ մագիստրոսական կրթական ծրագրեր: ԵՄ-ն ֆինանսավորում է համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի կառավարման և ընթացիկ ծախսերը, ինչպես նաև երեք տարվա ընդունելության շրջանակներում լավագույն ուսանողներին ամբողջական կրթաթոշակով է ապահովում ողջ մագիստրատուրայի ընթացքում։

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերը (ԷՄՀՄԾ)  մագիստրոսական աստիճանի համատեղ ուսումնական ծրագրեր են։ Դրանք ստեղծված են և իրականացվում են Էրազմուս+ Ծրագրային և Գործընկեր երկրների համալսարանների կողմից: ԷՄՀՄԾ-ները առանձնանում են իրենց ուսումնական գերազանցությամբ և բազմաթիվ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից առաջարկվող դասընթացների ինտեգրվածության (փոխլրացման) բարձր մակարդակով։ 

Կոնսորցիումում ներգրավված բուհերին հնարավորություն է ընձեռնվում տեսանելի դարձնել իրենց գործունեությունը միջազգային մակարդակում, բարելավել կառավարման մեթոդները, մեծացնել ֆինանսների հայթայթման հնարավորությունները և  ծրագրերի քանակը, զարգացնել սեփական ինստիտուցիոնալ կարողությունները՝ նախապատրաստելու, կառավարելու և  ծրագրեր, ինչպես նաև լավագույն միջազգային ուսանողների գրավելու համար:

Եվրոպական հանձնաժողովը հաստատում է ԷՄՀՄԾ ընդհանուր բյուջեն, առաջնահերթությունները, թիրախները և չափանիշները, առաջնորդում և վերահսկում է յուրաքանչյուր ծրագրի ընդհանուր իրականացումը, հետադարձ կապը և գնահատումը եվրոպական մակարդակով: Եվրոպական հանձնաժողովի Կրթության, աուդիովիզուալ եւ մշակութային գործադիր գործակալությունը պատասխանատու  Էրազմուս Մունդուս ծրագրի իրականացման համար:

Այն հաստատություններն ու կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են մասնակցել ԷՄՀՄԾ-ներին պետք է կոնսորցիում կազմեն տարբեր Ծրագրային երկրներից առնվազն երեք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ: Կոնսորցիումը կարող են ներառել լրացուցիչ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ Գործընկեր երկրներից: Հաստատություններն ու կազմակերպությունները կարող են կոնսորցիումի մաս կազմել հետևյալ հիմնական կատեգորիաների շրջանակներում՝ 

Դիմորդ կամ համակարգող – այն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը պատասխանատու է ծրագրին դիմելու և այն կառավարելու, դրամաշնորհի համաձայնագիրը ստորագրելու, ֆինանսները կառավարելու, ծրագրի իրավական ասպեկտները կազմակերպելու, ինչպես նաև մագիստրոսական  ծրագիրը և կոնսորցիումի գործընկերներին համակարգելու համար:

Գործընկերներ – այն աստիճաններ շնորհող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, որոնք ճանաչված են համապատասխան մարմինների կողմից, ինչպես նաև ցանկացած այլ կազմակերպություններ, որոնք կարող են ակտիվորեն նպաստելով ԷՄՀՄԾ-ի մշակմանը, իրականացմանն ու գնահատմանը:

Ասոցացված գործընկեր – այն գործընկերները, որոնք կարող են  նպաստել  կամ որոշակի սատարող դերեր կատարել ԷՄՀՄԾ կոնսորցիումներում, սակայն նրանց մասնակցությունը կամընտրական է։ 

Կոնսորցիումային համաձայնագրերը պետք է ստորագրեն բոլոր գործընկերների կողմից նախքան ուսանողների ընդունելությունը։ Այդ համաձայնագրերով են սահմանվում էՄՀՄԾ-ների հետ իրականացման  հետ կապված ակադեմիական, գործառնական, վարչական և ֆինանսական ասպեկտները:

Ծրագրային երկրներից մասնակից բուհերն ու կազմակերպություններ  պետք է ունենան վավեր Էրազմուսի Բարձրագույն կրթության կանոնադրություն (Erasmus Higher Education Charter):

ԷՄՀՄԾ-ները  60, 90, և  (կամ) 120 ECTS կրեդիտներ շնորհող միջազգային կոնսորցիումների ուսումնական ծրագրերն են։ Ընտրված ծրագրերրը 4-5 տարիների ընթացքում կստանան աբողջական ֆինանսավորում, որը յուրաքանչյուր ծրագրի կոնսորցիումին թույլ կտա երեք հաջորդական տարիների ընթացքում  ընդունել և կրթաթոշակ տրամադրել լավագույն ուսանողներին։

Առաջարկները պետք է ներառեն լիարժեք մշակված համատեղ ուսումնական ծրագրեր, որոնք ընտրությունն անցնելուն պես  պետք է պատրաստ լինեն մեկնարկելուն և լայնորեն գովազդվելուն։ Ուսումը պետք է ընթանա ներկայացված կոնսորցիումի առնվազն երկու Ծրագրային երկրների բուհերում։ Բոլոր մասնակից բուհերը պետք է մագիստրոսական աստիճան շնորհող ուսումնական հաստատություններ լինեն, իսկ յուրաքանչյուր համատեղ մագիստրոսական ծրագիր պետք է ամբողջապես ճանաչվի այն երկրներում գործող ազգային իշխանություների կողմից, որտեղ վերը նշված բուհերը տեղակայված են:

Յուրաքանչյուր ծրագրի հաջող ավարտը պետք է հանգեցնի առնվազն երկու մասնակից բուհի կողմից կրկնակի, բազմակի կամ համատեղ աստիճանաշնորհման: Բուհերը խրախուսվում են առաջարկել համատեղ աստիճաններ։

 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները և կազմակերպությունները, որոնք ակտիվ են բարձրագույն կրթության ոլորտում պետք է կենտրոնացված կարգով դիմեն Կրթության, աուդիովիզուալ և մշակութային գործադիր գործակալությանը՝ ըստ առաջարկների ներկայացման մրցույթի պայմանների և ժամանակացույցի սահմանված է Էրազմուս+ ծրագրի ուղեցույցը և համապատասխան առաջարկների մրցույթի:

Կոնսորցիումի կամ գործընկերային ցանցի անունից դիմումը պետք է ներկայացնի համակարգող բուհը։ Դիմորդ բուհը պետք է տեղակայված լինի իրավասու դիմումատու երկրում, ինչպես սահմանված է ծրագրի ուղեցույցում:
Հայտերի հետ կապված լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք կապ հաստատել Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակի ներկայացուցիչների կամ Կրթության, աուդիովիզուալ և մշակութային գործադիր գործակալության հետ:

Անհատ դիմորդներին

Դիմելով Էրազմուս Մունդուս միջազգային ծրագրերին՝ կարող եք ամբողջական կրթաթոշակ ստանալ և ներգրավվել Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի մեջ: 

ԷՄՀՄԾ-երը բաց են աշխարի դիմորդների համար: Նախքան դիմելը  համոզվեք, որ համապատասխանում եք դիմելու հետևյալ նախապայմաններին՝

  • Դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի դիպլոմ։ Ավելի ստույգ տեղեկատվություն այս պահանջի վերաբերյալ կարելի է ստանալ  յուրաքանչյուր ծրագրի կայքում։
  • Եթե նախկինում դիմորդը ստացել է Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրի կրթաթոշակ, ապա իրավասու չէ կրկին դիմել և օգտնվել նույն կրթաթոշակից։ 
  • Յուրաքանչյուր անհատ կարող է դիմել տարեկան առավելագույնը երեք ծրագրի։

Կրթաթոշակակիրը չի կարող միաժամանակ օգտվել ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող այլ կրթաթոշակային հնարավորությունից:

ՆՇՈՒՄ. Դիմորդները, ովքեր նախորդ հինգ տարիների ընթացքում 12 ամսից ավել ապրել կամ սովորել են Ծրագրային երկրներից որևէ մեկում (ԵՄ 28 անդամ պետությունները և 5 ոչ ԵՄ ծրագրային երկրները` Նախկին Հարավսլավական Մակեդոնիայի Հանրապետություն, Իսլանդիա, Լիխտենշտեյն, Նորվեգիա և Թուրքիա), դիտարկվում են որպես Ծրագրային երկրների դիմորդ: Նաև զգալիորեն նվազում է կրթաթոշակի չափը:

Ծրագիրը հաջող ավարտելուց հետո Էրազմուս Մունդուս ուսանողները կստանան կամ կրկնակի (կամ բազմակի) դիպլոմ կամ համատեղ դիպլոմ, որը կշնորհվի ծրագրի կոնսորցիումի կողմից և պաշտոնապես կճանաչվի աստիճանը շնորհող երկրներում:

ԷՄՀՄԾ-երը տրամադրում են 60, 90 կամ 120 ECTS կրեդիտ՝ կախված, իհարկե, ուսման տևողությունից:

Կրթական աստիճանի ճանաչումը մեկ այլ եվրոպական կամ ոչ-եվրոպական երկրում (օրինակ՝ Հայաստանում) կախված է երկրների միջև առկա պայմանավորվածություններից, որոնց ԵՄ-ն չի կարող միջամտել։

Պարզելու համար, թե արդյոք ԷՄՀՄԾ-ի կողմից տրված աստիճանը ճանաչվում է Հայաստանում, դիմեք Ակադեմիական փոխճանաչման  և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն

 

ԷՄՀՄԾ կրթաթոշակները ներառում են ճամփորդական, կեցության և մասնակցության (ուսման վարձի) ծախսերը ծրագրի ողջ տևողության ընթացքում։  

Կրթաթոշակի ընդհանուր գումարը  կարող է տարբերվել՝ կախված ծրագրի տևողությունից և դիմորդի ազգությունից: Առավելագույն տարեկան գումարը կարող է կազմել մինչև €25,000։ Ի տարբերություն ԵՄ դիմորդների՝ ոչ ԵՄ ուսանողները կստանան ավելի մեծ կրթաթոշակներ համաձայն հետևյալ սանդղակի՝

 
Էրազմուս+ Գործընկեր երկրներից (այդ թվում` Հայաստանից) դիմորդներին տրամարդվող կրթաթոշակ
 
Ճամփորդական ծախսեր
 
Տարեկան €2,000 (եթե կոնսորցիումի համակարգող համալսարանի հեռավորությունը դիմորդի մեկնման երկրից 4000 կմ-ից պակաս է)
Տարեկան €3,000 (եթե կոնսորցիումի համակարգող համալսարանի հեռավորությունը դիմորդի մեկնման երկրից առավել քան 4000 կմ է)
 
Ծրագրային երկրում հիմնվելու մեկանգամյա գումար (Installation costs)
 €1,000
 
Կեցության ծախսեր
 
Ամսեկան առավելագույնը €1,000 
 
Ուսման վճար (կրթաթոշակից գանձվող)
 
Տարեկան առավելագույնը €9,000 
 

Պետք է դիմել կոնսորցիումին ծրագրի վեբկայքի միջոցով, որտեղ դուք կարող եք գտնել դիմելու պահանջները և ընթացակարգը:

Յուրաքանչյուր տարի Կրթության, աուդիովիզուալ, մշակույթի գործադիր գործակալությունը նոր ընտրված ծրագրերի խմբաքանակ է ավելանում ԷՄՀՄԾ ցանկին: Բոլոր ծրագրերը բացվում են դիմումների համար տարվա վերջին եռամսյակում: Ուսումը մեկնարկում է հաջորդող տարվա սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին:

Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական կրթաթոշակների 2017-2018թթ ուսումնական տարվա նորացված ցանկին կարող եք ծանոթանալ ստորև։ 

ԷՐԱԶՄՈՒՍ ՄՈՒՆԴՈՒՍ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ

Իմանալ ավելին

Արտերկրում սովորելուց առաջ ծանոթացեք Ձեր ուսանողական իրավունքները

Էրազմուս+ ծրագրային ուղեցույցը մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրում Էրազմուս Մունդուս կրթաթոշակների մասին։

Էրազմուս Մունդուս ուսանողների և շրջանավարտների ասոցիացիան աջակցում է Էրազմուս Մունդուս կրթաթոշակակիրներին արտերկիր ուսման մեկնելուց առաջ, ընթացքում և ավարտից հետո։  Ասոցիացիան նաև աջակցում է գործատուների և այլ կազմակերպությունների հետ կապեր հաստատելու, մասնագիտական զարգացման և միջմշակութային հաղորդակցության հարցերում։  

Տեսահոլովակ: Erasmus Mundus Joint Master Degrees – together towards excellence Էրազմուս Մունդուս ալբանացի շրջանավարտ Շքիփե Նեզիրիի հետ։